Komisia mestského zastupiteľstva pre mestskú časť Dovalovo

Mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) je orgánom samosprávy mesta. MsZ je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky. Kompetencie MsZ definujú §24 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. MsZ zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Vo volebnom období 2018 – 2022 mestskú časť Dovalovo v MsZ zastupujú 2 poslanci.

Mestskí poslanci pre m. č. Dovalovo vo volebnom období 2018 – 2022
Hapčo Roman, Mgr.

Kontakt: +421 903 481 750, roman.hapco(zavinac)gmail.com

  • kandidoval ako nezávislý
  • člen komisií pre m. č. Dovalovo (4) a pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta Liptovský Hrádok (5)
Košík Pavol
Kontakt: +421 903 553 240, kosik.plyn(zavinac)gmail.com
 
  • kandidoval za koalíciu ciu SMER-SD, SNS
  • predseda komisie pre m. č. Dovalovo (4)
Ustanovujúce zasadnutie

Autor: Peter Laboš, TV Liptovský Hrádok

Viac o mestskom zastupiteľstve >

Komisie mestského zastupteľstva Liptovský Hrádok 2018 – 2022
Komisie mestského zastupiteľstva zasadajú spravidla v období dvoch týždňov pred konaním samotného rokovania MsZ.
  1. Komisia finančná a regionálneho rozvoja
  2. Komisia životného prostredia, výstavby, ochrany verejného poriadku a dopravy
  3. Komisia vzdelania, zdravia, kultúry, športu a sociálnych vecí
  4. Komisia pre mestskú časť Dovalovo
  5. Komisia pre oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov mesta Liptovský Hrádok
Komisia pre m. č. Dovalovo

Predseda komisie: Pavol Košík 

Členovia komisie: Mgr. Roman Hapčo, Ing. Jaroslav Hus, Zdena Klimková, Ing. František Šafařík, Ing. Zuzana Trégerová, Mgr. Ivana Kapitáňová

Zápisnice zo zasadnutí komisií >Informácie na tejto stránke sú prevzaté s oficiálnej webovej stránky mesta Liptovský Hrádok.