Investor (ne)odstúpil od zámeru spaľovne Žadovica

01.05.2015 12:00

Firma Ekoplazma s. r. o. 10. marca 2015 verejne vyhlásila odstúpenie od zámeru realizácie projektu v Žadovici. Že zrejme išlo o lesť naznačuje správa v májovom (2015) Hrádockom spravodaji: 

Lokalizácia

Ministerstvo v odpovedi uviedlo, že navrhovateľ zrejme stále zvažuje ďalší postup a zatiaľ ministerstvu žiadosť o zastavenie posudzovania nedoručil.

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie tak naďalej pokračuje. Tieto okolnosti zároveň môžu potvrdzovať podozrenia občanov voči predstaviteľom miest a obcí, že v skutočnosti nekonali a nekonajú v súlade s verejným záujmom.

Hrádocký spravodaj na stiahnutie v sekcii Občan.

Ďalšie aktuálne informácie na stránke tu.

Hlas občanov

Liptovsko-hrádockí aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadov ica PETÍCIU nasledovného znenia:

PlazmaStanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ Ekoplazma, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši predložil zámer na vybudovanie zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtúreň. Realizáciou zámeru dôjde k rozsiahlemu zamoreniu regiónu odpadmi, okolie bude ohrozené unikajúcimi prchavými látkami, zápachom, prachom a hlukom z dopravy. Negatívny dopad sa prejaví aj pri ohodnotení okolitých nehnuteľností. Dovoz odpadov ovplyvní nárast intenzity zaťaženia na prístupových komunikáciách. Navrhované riešenie sa nachádza v blízkosti vodných zdrojov, národných parkov TANAP a NAPANT, tesnej blízkosti chráneného areálu Hrádocké arborétum so 4. stupňom ochrany. Poznamenávame, že dotknuté územie je vyhľadávanou turistickou lokalitou. Prevádzkou zariadenia bude ovplyvnený aj turistický ruch obce Liptovský Ján, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti predmetného zariadenia. Z hore uvedených dôvodov žiadame MŽP SR, aby realizáciu predloženého zámeru neodporúčalo a zvážilo zamietavé stanovisko obyvateľov okolitých obcí. Vyzývame občanov, aby, v prípade, že majú na predmetnú vec rovnaký názor, prišli svojim podpisom petíciu podporiť.

Verejný hovor
Mesto Liptovský Hrádok zvolalo VEREJNÝ HOVOR súvisiaci s informovaním obyvateľov mesta o situácii týkajúcej sa potenciálnej výstavby spaľovne v lokalite Žadovica.

Termín Miesto Čas
5. február 2015 Dom kultúry LH – kinosála 17:00

Na verejnom hovore sa mohli dozvedieť:

  • stanovisko Mesta Liptovský Hrádok,
  • informácie zo strany prizvaných navrhovateľov zámeru (Ekoplazma, s.r.o.),
  • informácie o pripravených krokoch mesta na likvidáciu TKO s dlhodobým výhľadom.

Dôležité momenty z priebehu 2.5-hodinovej diskusie v skrátenom zázname.

Stanovisko vedenia mesta Liptovský Hrádok k zámeru spoločnosti EKOPLAZMA vybudovať zariadenie na vysokoteplotné spracovanie odpadu v tesnej blízkosti Liptovského Hrádku.

Autor videí: Ľubor Patsch, TV Liptovský Hrádok

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko +421 908 023 084 info(zavinac)dovalovo.sk