Rok dovalovských osobností

13.02.2014 12:00

Rok 2014 môžeme smelo označiť za Rok dovalovských osobností. S mnohými z nich sa totiž práve v tento rok spájali okrúhle alebo polookrúhle výročia. Pri tejto príležitosti sme vám každý týždeň od 23.1.2014 do 27.2.2014 prinesli podrobnejší pohľad na ich život.

pripravila Zdenka Jurčová

Ing. Milan JURČO
(*12.11.1921 Dovalovo – † 15.2.1989 Stará Turá)
vedec, básnik, kazateľ
V roku 2014 uplynie 25 rokov od jeho úmrtia.


    Po maturite odišiel študovať do Bratislavy na Vysokú školu technickú elektrotechnickú fakultu, ktorú ukončil v roku 1948. Potom 20 rokov pracoval v Štátnom výskumnom ústave drevárskom ako vedúci výskumný pracovník. Dlhé roky bol tajomníkom Cirkvi bratskej a duchovným vodcom hlavne mladých ľudí. Už ako mladý človek spoznal prácu sestier Royových a snažil sa pokračovať v ich diele. Venoval sa ľuďom, ktorí boli v núdzi, pomáhal im duchovne aj prakticky. V auguste 1986 bol vysvätený za kazateľa Cirkvi bratskej v Starej Turej. Bol vedúci výstavby troch modlitební – v Bratislave (Cukrová ulica), Starej Turej a Michalovciach.

    Málo známa je medzi verejnosťou literárna tvorba Milana Jurča. Bol doslova skrytý básnik – mysliteľ a vizionár. V „normalizačných časoch“ vydal tri zbierky: Cesta na vrch Morja (1972), Jazyk spieva o Tvojom slove (1975) a Ty si Peter Skala (1980). Po smrti sa k tomu pridala knižka biblických úvah Stretnutie s Ježišom Kristom (1989). Básne písal ľahko, zažito, myšlienkovo hlboko a prenikavo až ostro, takže jeho verše sa Bratskej cirkvi prijímajú ako „bohoslužobné liturgické pomôcky“.

    Napriek jeho úzkej spätosti s náboženskými aktivitami a tvorbou sa meno Milana Jurča v záznamoch Štátnej bezpečnosti (ŠtB) spája s funkciou agent (reg. č. 1619).

Zdroj: Staroturanský spravodajca, február 1995; Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti, Ústav pamäti národa

 

Július GAŠPERÍK
(*1898 Dovalovo – † 1974)
poľnohospodársky odborník a verejný činiteľ
V roku 2014 uplynie 40 rokov od jeho úmrtia.


    Uvádzame dostupný zaujímavý údaj o Júliusovi Gašperíkovi, v súvislosti so založením  Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Bratislave.

    Slovenské poľnohospodárske múzeum bolo založené 23.10.1922 rozhodnutím Zemědelskej rady pre Slovensko. Vtedy vznikol aj šesťčlenný prípravný výbor, ktorý sa podujal vypracovať scenáre plánovaných expozícií, získavať do nich exponáty a nájsť pre múzeum vhodné priestory. Tento výbor sa neskôr pretvoril na kuratórium múzea a jeho prvými členmi boli predseda Dr. Pavel Blaho, pokladník Pavel Hutta, Július Gašperík, Fedor Houdek, Anton Štefánek, Dr. Ludevít Okánik, arch. Dušan Jurkovič, K. A. Medvecký, Pavel Socháň, Anton Václavík a Jozef Babánek. Dohodlo sa, že múzeum bude pobočkou celoštátneho Československého zemědelského múzea a bude pod správou Ministerstva poľnohospodárstva.

    Výstavba budovy múzea prebiehala v rokoch 1924 – 1928 pod vedením architekta Michala Milana Harminca a staviteľa V. Nekvasila na Vajanského nábreží v Bratislave. Budova je trojposchodová so suterénom a podkrovím, pre výstavné účely bolo vyhradené druhé a tretie poschodie. V súčasnosti tam sídli Slovenské národné múzeum.

    Prvou výstavou, ktorá sa v ešte nedokončenej budove uskutočnila a dala základ mnohým expozíciám v budúcnosti, bola Výstava slovenských žúp 21.8. – 12.9.1927. V rámci tejto expozície sa vystavovali najmä poľnohospodárske exponáty ako pluhy, úle či predmety na spracovanie priadnych rastlín. Múzeum bolo slávnostne otvorené 4. mája 1930 pod názvom Zemědelské múzeum v Bratislave. Otvorenie sa uskutočnilo za účasti zástupcov vlády, krajinského úradu, poľnohospodárskych orgánov a mnohých občanov. Vtedajšie príslušné úrady totiž kládli na múzeum veľký dôraz a jeho činnosti prejavovali porozumenie. Najväčším podporovateľom múzea bol minister orby Dr. Milan Hodža, ktorý na otvorení predniesol slávnostný prejav. Táto slávnosť bola v priamom prenose vysielaná aj v rozhlase.

Zdroj: Internet


JUDr. Ján GAŠPERÍK
(*21.12.1876 Dovalovo – † 16.1.1949 Nováky)
právnik,organizátor a historik včelárstva

V roku 2014 uplynie 65 rokov od jeho úmrtia.V rokoch 1882 – 1885 navštevoval ľudovú školu v rodisku, 1885 – 1888 školu v Liptovskom Hrádku, 1888 – 1892 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Počas obdobia 1892 – 1896 na kolégiu a 1896 – 1900 na Právnickej akadémii v Prešove. Počas svojho života absolvoval viaceré pracovné a študijné cesty a pobyty (1930 Anglicko, 1937 Francúzsko).

    V rokoch 1901 – 1918 pracoval ako úradník na právnom oddelení uhorských železníc v Budapešti. V čase rozpadu Rakúska-Uhorska (1918) sa angažoval pri organizačnom zabezpečení osamostatnenia sa čs. železníc.  V rokoch 1919 – 1934 pracoval ako prednosta na právnom oddelení, potom ako ústredný inšpektor a neskôr ako hlavný radca čs. štátnych železníc v Bratislave.

    Ako jeden z prvých včelárov pochopil nevyhnutnosť vybudovať v Prvej Českolovenskej republike jednotnú a silnú včelársku organizáciu, ktorá by bránila práva včelárov a zároveň poskytovala výhody zamerané na rozvoj včelárstva. V roku 1919 bol spoluzakladateľom Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku (od roku 1931 Krajinské ústredie včelárkych spolkov na Slovensku, 1939 Ústredie slovenských včelárskych spolkov, 1948 Jednota slovenských včelárov). Svojou prácou a aktivitami prispel v roku 1929 aj k vybudovaniu  Výskumnej stanice včelárskej v Liptovskom Hrádku a v roku 1932 v Kráľovej pri Senci. V roku 1921 zostrojil  úľ „Čechoslovák“ pre šesť včelstiev so spoločným medníkom a od roku 1929 používal a propagoval aj nadstavkový úľ „Slovák“, ktorý sa však pre svoje rozmery v praxi nerozšíril. Navrhol aj špeciálny rámik, ktorý dostal pomenovanie „Gašperíkov rámik“.

KalendárVčelí úľ

    Zaoberal sa aj históriou slovenského včelárstva. V roku 1923 bol jedným zo zakladateľov spolkového časopisu Slovenský včelár, do ktorého prispieval odbornými štúdiami a článkami. Krajinské ústredie včelárskych spolkov ho 25.08.1919 zvolilo na svojom prvom valnom zhromaždení za svojho predsedu. V tejto funkcii pracoval až do roku 1939, odkedy bol čestným predsedom Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku. Od roku 1972 pôsobil aj ako podpredseda Svazu zemských ústředí včelářskych spolku ČSR. Od roku 1932 bol členom výboru Zemědelskej rady pre Slovensko. V roku 1924 bol vyznamenaný striebornou medailou Zemědelskej jednoty ČSR a v roku 1937 zlatou medailou Svazu zemských ústředí včelárskych spolku ČSR a Krajinského ústredia včelárskych spolkov.

    Svojimi rozsiahlymi vedomosťami a výsledkami práce dôstojne reprezentoval Slovensko na viacerých medzinárodných včelárskych kongresoch a konferenciách. V Liptovskom Hrádku, podobne ako i po J. N. Bobulovi, pomenovali po ňom ulicu, kde sídli Ústav včelárstva. Za celoživotnú záslužnú prácu v prospech včelárstva mu udelili titul Čestný člen SZV in memoriam. V jeho pozostalosti je celý rad kníh písaných v poľštine, srbštine, francúzštine. Pochovaný je na Liptove, neďaleko Dovalova, v Michalove.

Synom Jána Gašperíka bol Juraj Gašperík, významný slovenský chemik.

Zdroj: Kronika nášho rodu, Ing. Juraj Gašperík CSc, nar. 1944, vnuk, Wikipédia; fotografia portrétu Spolok včelárov Slovenska, fotografie z expozície Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva z archívu Michaeli Jurčovej

 

Peter Slavomír KOMPIŠ
(*10.8.1859 Dovalovo – † 21.4.1929 Lučenec)
Pseudonym: Čambúrsky, D.O.Valovský
spisovateľ, redaktor, úradník
V roku 2014 uplynie 85 rokov od jeho úmrtia.


    Študoval na gymnáziu v Kežmarku, v rokoch 1881 – 1882 bol obchodníckym učňom v Dobrej Nive, v obdobiach 1878 – 1879 učil v Dolnom Kubíne, 1883 – 1885 bol úradníkom v Banskej Bystrici, 1885 – 1911 úradníkom Tatrabanky v Martine, 1911 – 1914 bol zástupcom Tatrabanky v USA, súčasne v rokoch 1911 – 1925 redaktorom v Pittsburghu. Od roku 1926 žil v Lučenci.

    Bol prvým prokuristom Tatrabanky, majiteľom, vydavateľom a redaktorom mesačníka Hospodárske noviny. Stal sa zakladateľom moderného slovenského účtovníctva a spolutvorcom slovenskej peňažníckej terminológie. V USA sa podieľal na rozvoji spoločenského a kultúrneho života slovenských vysťahovalcov. Bol signatárom Memoranda Slovenskej ligy v USA za právo na sebaurčenie slovenského národa.

    Jeho diela: Návštevou u priateľa (Budapešť 1909), Cesta do Ameriky (Martin 1911), Čo získali Slováci tisícročnou tvrdou prácou (Pittsburgh 1911), Kompendium (Pittsburgh 1916 ako spoluautor), Ján Kollár (Pittsburgh 1917), Súrna žiadosť amerických Slovákov na Československú republiku v záležitosti Spiša a Oravy (Pittsburgh 1923).

Zdroj: Wikipédia


Ján Nepomuk BOBULA
(*15.3.1844 Dovalovo – † 15.11.1903 Budapešť)
staviteľ, publicista, politik.

V roku 2014 uplynie 170 rokov od jeho narodenia.Postava murára a verejného pracovníka, ktorý vo svojej rozpornosti až dodnes nie je celkom docenený. Syn tesára, obuvníka a drobného roľníka, sa roku 1861 dostal za murárskeho pomocníka do Pešti k staviteľovi Fridrichovi Šulekovi a po ročnej praxi prešiel ako palier k staviteľovi Lechnerovi. V Pešti začal verejne pracovať medzi murármi už ako 20-ročný, najprv v duchu národnom, napr. rečnieval pri slávnosti dokončenia stavieb (gľajcha) a na slovenských večierkoch prednášal básne. Z iniciatívy veľkého priateľa Slovákov Ad. Iv. Dobrianskeho slovenskí národovci (Francisci, V.Paulíny-Tóth) Bobulovi umožnili ďalej študovať, až sa stal prvým slovenským diplomovaným staviteľom.

    Jednou z jeho prvých verejných prác bol projekt prvej budovy Matice slovenskej v Turčianskom Svätom Martine a pre kúpele Korytnicu urobil plány na stavbu Kúpeľného domu. V marci 1867 si otvoril samostatnú staviteľskú kanceláriu, keď sa oženil s dcérou majiteľa továrne na zvony J. Pozdecha, Máriou. V Bobulovej projekčnej kancelárií začínali svoju životnú dráhu aj zaslúžilý architekt Milan M. Harminc, Ondrej Janček st. a mnohí vynikajúci hornoliptovskí murári. Osvedčil sa ako človek silne sociálne založený, ktorý nepomáhal iba liptovským murárom, ale vôbec slovenským stavebným robotníkom v Budapešti.

    Literárne Bobula začal pracovať v časopise Cyril a Metod, bol odborným spolupracovníkom Obzoru a založil Slovenské noviny (1868).Ešte v roku 1864 vydával spolu s J.Podhradským pre mládež časopisy Slávik a Zorničku a roku 1865 Junoš, ako aj odborný murársky časopis Épitészeti Ujság. V roku 1869 založil Prvú uhorsko-slovenskú vydavateľskú spoločnosť Minerva. V nej vyšiel rovnomenný lieterárny almanach a v jeho rámci zobrané dramatické spisy Jána Palárika Beskydova (1870) a roku 1871 brožúra Pomocné pokladnice a spôsob ich zakladania, s návrhom stanov. Stanovy vypracoval i pre knižnicu v Dovalove (1863) a tak stal pri jej zakladaní.

Rodný dom J. N. Bobulu v Dovalove    Bol na svoj vek hodne vzdelaný a činný. Na svojich študijných cestách prešiel Francúzsko, Nemecko a Rakúsko. Mal povesť dobrého staviteľa, preto vedel na súbehoch získať viac verejných a súkromných stavieb. V roku 1867 bol na svetovej výstave v Paríži ako jeden z troch maďarských výstavných komisárov. Po konkurze roku 1895 sa stal najprv vedúcim stavby a neskôr vládnym inšpektorom (1897) na stavbe monumentálnej budovy maďarského Parlamentu a okrem toho dostal niekoľko verejných stavieb, na ktorých vždy zamestnával hornoliptovských stavebných robotníkov, predákov a palierov.

    Veľmi protirečivá je jeho  politická činnosť. Bobula, nespokojný s maximalistickým programom (Memorandum) martinskej Národnej strany a s jej politickou pasivitou, vystúpil s požiadavkou aktívnej slovenskej politiky na základe spolupráce s Maďarmi. Spolu s niekoľkými významnými slovenskými publicistami (Ján Palárik, Ján Mallý-Dusarov a i.) založil roku 1869 tzv. Novú slovenskú školu (oproti Memorandovej), ktorá začala prebojúvať tzv. minimálny národný program. Nová škola sa na Slovensku neprebojovala a na Bobulu padlo z Martina podozrenie, že bol v službách rozbíjačskej politiky maďarskej vlády.

    Bobula mal dvoch synov. Ján získal v Budapešti diplom inžiniera-architekta. V rokoch 1900 1910 mal projekčnú a stavebnú kanceláriu v Pešti, v ktorej za istý čas pracoval aj Mikuláš Štefanec, neskorší staviteľ v Liptovskom Mikuláši.

Zdroj: PhDr. Miroslav A. Huska, Liptovskí murári, 1968; Sulinet.hu
Foto: Ľudové noviny
 

Prejsť na sekciu Osobnosti >

Osobnosť Termín uverejnenia

Ján Nepomuk Bobula
170. výročie narodenia

23.1.

Peter Slavomír Kompiš
85. výročie úmrtia

30.1.

JUDr. Ján Gašperík
65. výročie úmrtia

6.2.

Július Gašperík
40. výročie úmrtia

13.2.

Ing. Milan Jurčo
25. výročie úmrtia

20.2.

Dočítajte sa viac o minulosti
a osobnostiach Dovalova v knihe
Z minulosti Dovalova 1396 – 1945

Podporte Dovalovo.sk

Podporte projekt Dovalovo.sk poukázaním 2 %

 Viac tu    >

Dočítajte sa viac v knihe

Zo života mestskej časti

01.06.2020 12:00
Rok 2020 je nielen rokom magickým s dvoma 20-tkami, ale aj rokom, kedy si divadelná verej- nosť...
23.03.2020 18:00
Dňa 23. marca 2020 odišiel Ladislav Petro (*1936 – †2020), budapeštiansky Slovák, ktorý...
21.03.2020 12:00
Autor: Klementína Štepitová Je tu jar. Vo vzduchu cítime vôňu prebúdzajúcej sa prírody. Kvety...
16.03.2020 07:30
Viac informácií o možnostiach odberu krvi nájdete na stránkach Slovenského červeného kríža....
03.03.2020 12:00
Podľa prameňov z obdobia Veľkej Moravy sa u nás v 9. storočí používal termín mjasopust (koniec...
25.02.2020 12:00
Kniha, ktorá s Dovalovom na prvý pohľad nemá veľa spoločného, prináša v jej úvode nové historické...
26.12.2019 18:00
Neprofesionálny divadelný súbor Atak 9 odohral premiéru situačnej komédie pod názvom Ja a ty alebo...
17.11.2019 10:00
Evanjelický a. v. cirkevný a. v. v Dovalove Vás 17. novembra 2019 pri príležitosti 30. výročia od...
19.10.2019 15:00
Poďakovanie za úrodu a prijatie jubilantov sa uskutočnilo o 15:00 v Kultúrnom dome v...
30.09.2019 07:30
Dňa 30. septembra 2019 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
06.09.2019 12:00
Bádateľská skupina na brehu Dunaja v Budapešti pri topánkach – pamiatke na Židov zastrelených na...
28.08.2019 12:00
Publikácia autorov Juraja Gašperíka a Zuzany Juríčkovej je venovaná nášmu rodákovi JUDr. Jánovi...
23.06.2019 18:00
Starodávnu tradíciu jánskych ohňov obnovili a snažia sa udržať mládežníci v Dovalove. Pozrite si...
08.06.2019 12:00
Máje sa v Dovalove stavajú „na Ducha“, v roku 2019 dňa 7. júna. Pred vyše desiatimi rokmi...
26.04.2019 12:00
Mestský úrad Liptovský Hrádok každoročne pri príležitosti Dňa Zeme organizuje jarné upratovanie, ku...
21.04.2019 12:00
Od spomienky na významných dovalovských rodákov v roku 2014 po piatich rokoch k výročiam,...
10.04.2019 12:00
V dňoch 7. 4. – 10. 4. 2019 sa v Novom Meste n/Váhom konal už 22. ročník Festivalu Aničky...
18.03.2019 07:30
Dňa 18. marca 2019 v čase od 7:30 do 09:00 sa v evanjelickom zborovom dome v Dovalove uskutoční...
22.02.2019 18:00
Stretnutie organizuje zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Dovalove.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Informačný portál Dovalova Dovalovo 251, 033 01 Liptovský Hrádok, Slovensko info(zavinac)dovalovo.sk